ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

pci-reports

බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට බාර දෙයි

බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා 2018 ජනවාරි 17 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයාට බාර දෙන ලදී.

තවදුරටත්... බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව

jap-del

ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ හා ජපන්-ශ්‍රී ලංකා සබඳතා තහවුරු කිරීමේ උත්සවය

‍ජපානයේ හොංගන්ජි පදනමේ සභාපති අතිපූජ්‍ය චොහ්ජුන් ඔහ්ටානි හිමියන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ජපාන නියෝජිත පිරිසක් 2018.01.09 දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියහ.

තවදුරටත්

budget-2018

“අයවැය 2018” සම්මතයි

2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 09) වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත කරන ලදී.

තවදුරටත්

epac-awards

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (e-PAC) තුළින් 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා කරන ලද කාර්යසාධන ඇගයීම - හොඳම කාර්යසාධනයක් පෙන්වූ ආයතන ඇගයීම සහ ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

තවදුරටත්

frm-mpp-fel

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවය

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හා මන්ත්‍රීවරියන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවයක් 2017 නොවැම්බර් මස 02 වැනිදා පෙ.ව. 11.30 ට ගරු කථානායකතුමාගේ නිල නිවසේ දී පැවැත්විණි.

තවදුරටත්
 • බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට බාර දෙයි

  බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා 2018 ජනවාරි 17 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයාට බාර දෙන ලදී.

  තවදුරටත්... බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව

 • ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ හා ජපන්-ශ්‍රී ලංකා සබඳතා තහවුරු කිරීමේ උත්සවය

  ‍ජපානයේ හොංගන්ජි පදනමේ සභාපති අතිපූජ්‍ය චොහ්ජුන් ඔහ්ටානි හිමියන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ජපාන නියෝජිත පිරිසක් 2018.01.09 දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියහ.

  තවදුරටත්

 • “අයවැය 2018” සම්මතයි

  2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 09) වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත කරන ලදී.

  තවදුරටත්

 • රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (e-PAC) තුළින් 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා කරන ලද කාර්යසාධන ඇගයීම - හොඳම කාර්යසාධනයක් පෙන්වූ ආයතන ඇගයීම සහ ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

  තවදුරටත්

 • හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවය

  හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හා මන්ත්‍රීවරියන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවයක් 2017 නොවැම්බර් මස 02 වැනිදා පෙ.ව. 11.30 ට ගරු කථානායකතුමාගේ නිල නිවසේ දී පැවැත්විණි.

  තවදුරටත්


එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය මහලේකම්වරයා කථානායකතුමා හමුවීම

2018-03-16
1
එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය මහලේකම් ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නි‍යෝජිත පිරිසක් 2018 මාර්තු මස 9 වැනි දින කථානායකවරයාගේ නිල කාමරයේ දී ගරු කථානායකතුමා හමු වී එතුමා විසින් පැවැත්වූ දිවාභෝජන සංග්‍රහයකට ද සහභාගී වූහ.   විපක්ෂ නායක ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නි‌යෝජ්‍ය මහ‌ලේකම් නීල් ඉද්දවල මහතා කථානායකතුමා සමඟ මෙම සාකච්ඡාවට එක් වූහ.  
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-03-16 එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳ...
2018-03-07 පාර්ලිමේන්තුව සංශෝධිත ස්ථාවර නි‍යෝග සහ...
2018-02-27 ෆ්‍රෙඩ්රික් නවුමාන් පදනම සමඟ එක්ව යෝජිත...
2018-02-16 ‘ව්‍යවස්ථාදායක අධීක්ෂණය සහ විධායක...
2018-02-07 චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) උපසභාපති,...
තවත්

2018 මාර්තු මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2018-03-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   ජනාධිපතිතුමාගෙන් ලත් සංදේශA: මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනත යටතේ හදිසි අවස්ථා විධිවිධාන ප්‍රකාශයට පත් කිරීම   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ :  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීම   කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීමව්‍යාපාර හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.   අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතුපහත සඳහන් විෂයන් (අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 153 සහ 154 වශයෙන් සඳහන් වන) සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී -(i)    වෙළඳ නැව් පනත යටතේ...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-03-09 2018 මාර්තු මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-03-08 2018 මාර්තු මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-03-07 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-03-06 2018 මාර්තු මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-02-22 2018 පෙබරවාරි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මාර්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු

2018-03-20
2018 මාර්තු මස 19 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව, සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, 2018 මාර්තු මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පහත පරිදි සංශෝධනය කිරීමට එකඟ විය:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2018-03-20 මාර්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සංශෝධිත...
2018-03-20 මාර්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2018-03-06 මාර්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2018-02-20 පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2018-02-19 පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාව - මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම

2017-08-21
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාවෙහි සභාපති, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් 2017.08.08 දින සභාගත කරන ලද තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එකී කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-08-21 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික...
2017-06-22 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන්...
2017-05-25 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
තවත්
2018.03.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2018.02.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රවාහනය හා සන්නිවේදනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.12.09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ව්‍යාපාර හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සිව්වන වාර්තාව
2018 වර්ෂයේ අයවැය ඇස්තමේන්තුවෙන් තෝරාගත් අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2018-2037 විදුලිබල උත්පාදනය පුළුල්කිරීමේ දීර්ඝ කාලීන සැලැස්ම පිළිබඳව බලශක්තිය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳ අනු කාරක සභාවේ වාර්තාව

සියලු කාරක සභා වාර්තා

2018-03-20 දින සභාවේ වැඩ කටයුතු

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි