ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ananda-kumarasiri-mp

ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට තේරී පත් වේ

‍පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 2018 ජුනි මස 05 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය.

තවදුරටත්

live-interpretation.png

“පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” දැන් සමගාමී කථා පරිවර්තන සමඟින්

‍පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය හෝ ජංගම යෙදුම ඔස්සේ “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” නරඹන විට හෝ ශ්‍රවණය කරන විට දී පාර්ලිමේන්තුවේ කථාවල සමගාමී කථා පරිවර්තනයන්ට ද සවන් දීමේ පහසුකම දැන් සපයා තිබේ.

තවදුරටත් »

ceremonial

8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සභාවාරය උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සභාවාරය අද දින (මැයි මස 08) උත්සවාකාරයෙන් විවෘත විය.

තවදුරටත්

coc

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන “චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය” 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලදී. 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට එය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත

so

පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග

පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද අතර, 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත
 • ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට තේරී පත් වේ

  ‍පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 2018 ජුනි මස 05 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය.

  තවදුරටත්

 • “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” දැන් සමගාමී කථා පරිවර්තන සමඟින්

  ‍පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය හෝ ජංගම යෙදුම ඔස්සේ “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” නරඹන විට හෝ ශ්‍රවණය කරන විට දී පාර්ලිමේන්තුවේ කථාවල සමගාමී කථා පරිවර්තනයන්ට ද සවන් දීමේ පහසුකම දැන් සපයා තිබේ.

  තවදුරටත් »

 • 8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සභාවාරය උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

  අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සභාවාරය අද දින (මැයි මස 08) උත්සවාකාරයෙන් විවෘත විය.

  තවදුරටත්

 • පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය

  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන “චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය” 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලදී. 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට එය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

  බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත

 • පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග

  පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද අතර, 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

  බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත


අවිහරණය පිළිබඳ සමුළුවේ ජපාන තානාපති පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක

2018-06-11
1
ජිනීවා හි අවිහරණය පිළිබඳ සමුළුවේ ජපානයේ අතිවිශේෂ තානාපති සහ පූර්ණ බලැති නිත්‍ය නියෝජිත අතිගරු නොබුෂිගේ ටකමිසාවා මහතා යුධ අවි වෙළඳ ගිවිසුමෙහි (ATT) සර්වව්‍යාප්තිකරණ දූත මෙහෙවරක් සඳහා අද දින ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේය. ඔහුගේ සංචාරය අතරතුර පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා හමු වී යුධ අවි වෙළඳ ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකාව ආබද්ධ වීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේය. ඔහු සමඟ යුධ අවි වෙළඳ ගිවිසුම් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධානී දුමිසානි ලඩ්ලා මහතා, ජිනීවා හි අවිහරණය පිළිබඳ සමුළුවේ ජපානයේ නිත්‍ය නියෝජිත පළමු ලේකම් යෝකෝ ඔවටාරි මිය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කාර්යාලයේ වැඩබලන තානාපති යාගී මහතා ද නියෝජිත පිරිසට එක්ව සිටියහ.        
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-06-11 අවිහරණය පිළිබඳ සමුළුවේ ජපාන තානාපති...
2018-06-06 නව නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා වැඩ බාරගනී
2018-06-05 ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක...
2018-06-05 “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” දැන් සමගාමී කථා...
2018-06-04 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය...
තවත්

2018 ජුනි මස 19 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2018-06-19
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ : බැඳුම්කර කොමිෂන් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව වෙත එවන ලද ලිපිය‘B’ : “ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීමේ) (සංශෝධන)” නමැති පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය‘C’ : ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පනත් කෙටුම්පත්වල සහතිකය සටහන් කිරීම   කථානායකවරයා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීමශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව, 2016 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XVI...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-06-19 2018 ජුනි මස 19 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-06-08 2018 ජුනි මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-06-07 2018 ජුනි මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-06-06 2018 ජුනි මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-06-05 2018 ජුනි මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

2018 ජුනි මස 20 සහ 21 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු

2018-06-20
2018 ජුනි මස 19 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව, සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, 2018 ජුනි මස 20 වැනි බදාදා සහ 21 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන් සඳහා සභාවේ කටයුතු පහත පරිදි සංශෝධනය කිරීමට එකඟ විය:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2018-06-20 2018 ජුනි මස 20 සහ 21 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ...
2018-06-19 ජුනි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2018-06-07 2018 ජුනි මස 07 සහ 08 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ...
2018-06-05 ජුනි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2018-05-22 මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කරන ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා පැවැත්වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

2018-06-19
1
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කරන ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වපසරිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2018 ජූනි මස 18 වැනිදා බත්තරමුල්ල ‘වෝටර්ස් එජ්’ හිදී පැවැත්වුණි.            ...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-06-19 පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කරන...
2017-08-21 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික...
2017-06-22 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන්...
තවත්

2018-06-20 දින සභාවේ වැඩ කටයුතු

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි