ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

Parliament

පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කෙරේ

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වැනි ව්‍යවස්ථාවෙන් එතුමා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව 2018 අප්‍රේල් මස 12 වැනි දින මධ්‍යම රාත්‍රියෙහි සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කරන ලද අතර, පාර්ලිමේන්තුවේ මීළඟ වාරය පටන් ගැනීමේ දිනය වශයෙන් 2018 මැයි මස 8 වැනි දිනය නියම කර ඇත.

ගැසට් නිවේදනය 1     ගැසට් නිවේදනය 2

so

පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග

පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද අතර, 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත
  • පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කෙරේ

    අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වැනි ව්‍යවස්ථාවෙන් එතුමා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව 2018 අප්‍රේල් මස 12 වැනි දින මධ්‍යම රාත්‍රියෙහි සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කරන ලද අතර, පාර්ලිමේන්තුවේ මීළඟ වාරය පටන් ගැනීමේ දිනය වශයෙන් 2018 මැයි මස 8 වැනි දිනය නියම කර ඇත.

    ගැසට් නිවේදනය 1     ගැසට් නිවේදනය 2

  • පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග

    පාර්ලිමේන්තුවේ නව ස්ථාවර නියෝග 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද අතර, 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

    බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත


ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය තහවුරු කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ රැස්වීම

2018-04-18
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය තහවුරු කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ රැස්වීම කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතාගේ අනුග්‍රහයෙන් 2018 අ‌ප්‍රේල් මස 19 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව. 9.30 ට පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හිදී පැවැත්වේ.   [ වැඩසටහන ]
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-04-18 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය තහවුරු...
2018-04-06 රාජ්‍ය සේවා කැරම් ශූරයෝ පාර්ලිමේන්තුවෙන්
2018-04-04 අග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිබඳ විශ්වාස භංග...
2018-04-03 “ජාතික විගණන” පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට...
2018-03-27 කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ජිනීවාහි දී අන්තර්...
තවත්

2018 අප්‍රේල් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2018-04-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ : සභාපති නාමාවලියේ දැනට සිටින මන්ත්‍රීන් වෙනුවට නව මන්ත්‍රීන් පත් කිරීම   කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම(i)    අධ්‍යාපනය සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.(ii)    ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.   පෙත්සම් පිළිගැන්වීම(i)    ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා                ...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-04-06 2018 අප්‍රේල් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-04-05 2018 අප්‍රේල් මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-04-04 2018 අප්‍රේල් මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-04-03 2018 අප්‍රේල් මස 03 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-03-23 2018 මාර්තු මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාව - මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම

2017-08-21
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාවෙහි සභාපති, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් 2017.08.08 දින සභාගත කරන ලද තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එකී කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-08-21 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික...
2017-06-22 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන්...
2017-05-25 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි