ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

jap-del

ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ හා ජපන්-ශ්‍රී ලංකා සබඳතා තහවුරු කිරීමේ උත්සවය

‍ජපානයේ හොංගන්ජි පදනමේ සභාපති අතිපූජ්‍ය චොහ්ජුන් ඔහ්ටානි හිමියන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ජපාන නියෝජිත පිරිසක් 2018.01.09 දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියහ.

තවදුරටත්

Parliament

පාර්ලිමේන්තුව ජනවාරි 10 වැනිදා රැස්වේ

ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි ගරු කථානායකතුමා විසින් ස්ථාවර නියෝග අංක 14 ප්‍රකාරව 2018 ජනවාරි මස 10 වැනි බදාදා පෙ.ව. 10.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම පිණිස කැඳවා ඇත.

ගැසට් පත්‍රය

budget-2018

“අයවැය 2018” සම්මතයි

2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 09) වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත කරන ලදී.

තවදුරටත්

epac-awards

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (e-PAC) තුළින් 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා කරන ලද කාර්යසාධන ඇගයීම - හොඳම කාර්යසාධනයක් පෙන්වූ ආයතන ඇගයීම සහ ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

තවදුරටත්

budget-2018

අයවැය 2018 - දෙවැනිවර කියවීම සම්මත වේ

2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (නොවැම්බර් 16) සම්මත කරන ලදී.

තවදුරටත්
 • ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ හා ජපන්-ශ්‍රී ලංකා සබඳතා තහවුරු කිරීමේ උත්සවය

  ‍ජපානයේ හොංගන්ජි පදනමේ සභාපති අතිපූජ්‍ය චොහ්ජුන් ඔහ්ටානි හිමියන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ජපාන නියෝජිත පිරිසක් 2018.01.09 දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියහ.

  තවදුරටත්

 • පාර්ලිමේන්තුව ජනවාරි 10 වැනිදා රැස්වේ

  ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි ගරු කථානායකතුමා විසින් ස්ථාවර නියෝග අංක 14 ප්‍රකාරව 2018 ජනවාරි මස 10 වැනි බදාදා පෙ.ව. 10.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම පිණිස කැඳවා ඇත.

  ගැසට් පත්‍රය

 • “අයවැය 2018” සම්මතයි

  2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 09) වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත කරන ලදී.

  තවදුරටත්

 • රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (e-PAC) තුළින් 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා කරන ලද කාර්යසාධන ඇගයීම - හොඳම කාර්යසාධනයක් පෙන්වූ ආයතන ඇගයීම සහ ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

  තවදුරටත්

 • අයවැය 2018 - දෙවැනිවර කියවීම සම්මත වේ

  2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (නොවැම්බර් 16) සම්මත කරන ලදී.

  තවදුරටත්


බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට බාර දෙයි

2018-01-18
1
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමේ සහ විමර්ශනය කිරීමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ, රාජ්‍ය සම්පත්, වරප්‍රසාද, බලය සහ අධිකාරිය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා 2018 ජනවාරි 17 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයාට බාර දෙන ලදී.   ඒ අනුව, පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, නියෝජ්‍ය කථානායක ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයා සහ නියෝජ්‍ය මහලේකම්වරයා සහභාගී වූ විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමරයක දී පවත්වන ලදී.   මහ බැංකුවේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සිදුවීම පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව බාගත කරන්න    
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-01-18 බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ...
2018-01-12 විරුජන සම්මාන ප්‍රදානය
2018-01-10 ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ...
2017-12-15 පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ගේ...
2017-12-07 පාකිස්තානු මහ කොමසාරිස් කථානායකතුමා හමු වේ
තවත්

2018 ජනවාරි මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2018-01-10
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ :  ස්ථාවර නියෝග අංක 14 ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම‘B’ :  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පනත් කෙටුම්පත්වල සහතික සටහන් කිරීම   අමාත්‍යාංශ නිවේදනබැඳුම්කර සිදුවීමේ විමර්ශන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය, ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අමාත්‍යාංශ නිවේදනයක් කළේය.   අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1242 ට 2018 ජනවාරි මස 23 වැනි අඟහරුවාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.  
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-01-10 2018 ජනවාරි මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-12-11 2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-12-09 2017 දෙසැම්බර් මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-12-08 2017 දෙසැම්බර් මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-12-07 2017 දෙසැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

ජනවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2018-01-03
2017 දෙසැම්බර් මස 7 සහ 2018 ජනවාරි මස 9 යන දිනයන්හි රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2018 ජනවාරි මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2018-01-23 ජනවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2017-12-11 පාර්ලිමේන්තුව දෙසැම්බර් 11 වැනිදා රැස්වේ
2017-11-07 නොවැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-10-17 ඔක්තෝබර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-10-09 පාර්ලිමේන්තුව ඔක්තෝබර් 9 වැනිදා රැස්වේ
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාව - මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම

2017-08-21
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාවෙහි සභාපති, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් 2017.08.08 දින සභාගත කරන ලද තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එකී කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-08-21 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික...
2017-06-22 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන්...
2017-05-25 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි