ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

න්‍යාය පත්‍ර 
2017 ඔක්තෝබර් මස 17 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 ඔක්තෝබර් මස 09 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 ඔක්තෝබර් මස 03 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 සැප්තැම්බර් මස 26 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 සැප්තැම්බර් මස 22 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 සැප්තැම්බර් මස 08 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 අගෝස්තු මස 25 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 අගෝස්තු මස 24 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 අගෝස්තු මස 23 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 අගෝස්තු මස 22 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 අගෝස්තු මස 11 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 අගෝස්තු මස 10 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 අගෝස්තු මස 09 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 අගෝස්තු මස 08 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2017 අගෝස්තු මස 04 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි