ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 1350 ක් හමුවිය

1. නාමල් රාජපක්‍ෂ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1869/’17

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2015.02.26 දින ආරම්භ කරන ලද මූල්‍ය අපරාධ......

ඇසූ දිනය : 2017-05-23
අමාත්‍යාංශය : නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : නාමල් රාජපක්‍ෂ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

2. එස්. එම්. මරික්කාර් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1865/’17

ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මීතොටමුල්ලට අමතරව, පළාත් පාලන ආයතන මඟින්......

ඇසූ දිනය : 2017-05-17
අමාත්‍යාංශය : පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අසන ලද්දේ : එස්. එම්. මරික්කාර්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

3. බිමල් රත්නායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1815/’17

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— බුද්ධශාසන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය හා බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව......

ඇසූ දිනය : 2017-05-08
අමාත්‍යාංශය : බුද්ධශාසන
අසන ලද්දේ : බිමල් රත්නායක
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

4. නලින්ද ජයතිස්ස විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1812/’17

ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මාතර - බෙලිඅත්ත දුම්රිය......

ඇසූ දිනය : 2017-05-08
අමාත්‍යාංශය : ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා
අසන ලද්දේ : නලින්ද ජයතිස්ස
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

5. ස්ථිර සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කළ පොලිස් උපසේවා නිලධාරින්: සේවා වරප්‍රසාද

1797/’17

ගරු ටී. රංජිත් ද සොයිසා මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       1996 වර්ෂයේදී පොලිස් උපසේවයට බඳවාගත්......

ඇසූ දිනය : 2017-04-24
අමාත්‍යාංශය : නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : ටී. රංජිත් ද සොයිසා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

6. ටී. රංජිත් ද සොයිසා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1798/’17

ගරු ටී. රංජිත් ද සොයිසා මහතා,— අධිකරණ අමාත්‍යතුමියගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් වාර්ෂිකව සිදුවන අපරාධ ගණයට......

ඇසූ දිනය : 2017-04-24
අමාත්‍යාංශය : අධිකරණ
අසන ලද්දේ : ටී. රංජිත් ද සොයිසා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

7. “මැරයින් ඩ්‍රයිව්”මාර්ගය: දීර්ඝ කිරීම

1777/’17

ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       “මැරයින් ඩ්‍රයිව්” (Marine Drive) මාර්ගය......

ඇසූ දිනය : 2017-04-18
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : එස්. එම්. මරික්කාර්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

8. ග්‍රාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය: විස්තර

1775/’17

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2017.03.31 දිනට ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස සංඛ්‍යාව......

ඇසූ දිනය : 2017-04-18
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : ජයන්ත සමරවීර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

9. ජයන්ත සමරවීර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1776/’17

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— විදේශ රැකියා අමාත්‍යතුමියගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)           (i)      2017.03.31 දිනට විදේශයන්හි සේවයේ නියුතුව සිටින ශ්‍රී ලාංකික......

ඇසූ දිනය : 2017-04-18
අමාත්‍යාංශය : විදේශ රැකියා
අසන ලද්දේ : ජයන්ත සමරවීර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

10. එම්. එච්. එම්. සල්මාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1787/’17

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       1990.12.31 දින හෝ ඊට ආසන්න කාල වකවානුවේදී උතුරු පළාතේ,......

ඇසූ දිනය : 2017-04-18
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : එම්. එච්. එම්. සල්මාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

11. එම්. එච්. එම්. සල්මාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1788/’17

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       1990.12.31 දින හෝ ඊට ආසන්න කාල වකවානුවේදී උතුරු පළාතේ, මන්නාරම......

ඇසූ දිනය : 2017-04-18
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : එම්. එච්. එම්. සල්මාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

12. ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් වීම් : විස්තර

1773/’17

ගරු විජිත හේරත් මහතා,— රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2010.09.10 දිනැති අංක 1670/33 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය......

ඇසූ දිනය : 2017-04-07
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : විජිත හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

13. “සව්සිරිපාය”ගොඩනැඟිල්ල: අයිතිය

1774/’17

ගරු විජිත හේරත් මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින......

ඇසූ දිනය : 2017-04-07
අමාත්‍යාංශය : නිවාස හා ඉදිකිරීම්
අසන ලද්දේ : විජිත හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

14. ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1748/’17

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      ස්වෙච්ඡා ග්‍රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා මේ......

ඇසූ දිනය : 2017-04-04
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

15. එම්. එච්. එම්. සල්මාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1736/’17

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      ද්විතීයික පාසල් 1000ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ......

ඇසූ දිනය : 2017-03-27
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : එම්. එච්. එම්. සල්මාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

16. මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමේ ප්‍රමාදය: හේතු

1727/’17

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව  ලබන  සිසුන් ඉගෙනුම ලබන......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : බිමල් රත්නායක
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

17. මඩකළපුව කළපුවෙහි මඩ කැණීමේ ව්‍යාපෘතිය: යළි ඇරඹීම

1731/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහිර් මවුලානා මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      1980 වර්ෂයේදී මඩකළපුව කළපුවෙහි......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

18. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1732/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් තුළ පිහිටි එක් එක්......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

19. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1734/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහිර් මවුලානා මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ගුරු විදුහල්වල සිට, අවසන් පරීක්ෂණයට සහභාගි නොකරම......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

20. කනක හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1724/’17

ගරු කනක හේරත් මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      වර්ෂ 2014 සිට 2016 දක්වා,

              (i)      ශ්‍රී......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : වැවිලි කර්මාන්ත
අසන ලද්දේ : කනක හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි