ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 1127 ක් හමුවිය

1. ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1748/’17

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      ස්වෙච්ඡා ග්‍රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා මේ......

ඇසූ දිනය : 2017-04-04
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

2. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1731/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහිර් මවුලානා මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      1980 වර්ෂයේදී මඩකළපුව කළපුවෙහි......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

3. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1734/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහිර් මවුලානා මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ගුරු විදුහල්වල සිට, අවසන් පරීක්ෂණයට සහභාගි නොකරම......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

4. විදුර වික්‍රමනායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1707/’17

ගරු විදුර වික්‍රමනායක මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ව්‍යවසායකයන් සවිබලගැන්වීම පිණිස සුළු......

ඇසූ දිනය : 2017-03-14
අමාත්‍යාංශය : කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අසන ලද්දේ : විදුර වික්‍රමනායක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

5. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1673/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ II වන......

ඇසූ දිනය : 2017-02-28
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

6. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1679/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහිර් මවුලානා මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      මඩකලපුව ශික්ෂණ රෝහලේ පවත්නා......

ඇසූ දිනය : 2017-02-28
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

7. එස්. සී. මුතුකුමාරණ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1626/’17

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      තඹුත්තේගම රෝහල, උතුරු මැද පළාත් සභාවට......

ඇසූ දිනය : 2017-02-28
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : එස්. සී. මුතුකුමාරණ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

8. ටී. රංජිත් ද සොයිසා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1671/’17

ගරු ටී. රංජිත් ද සොයිසා මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු කුඩා තේවතු හිමියන් සංඛ්‍යාව......

ඇසූ දිනය : 2017-02-28
අමාත්‍යාංශය : වැවිලි කර්මාන්ත
අසන ලද්දේ : ටී. රංජිත් ද සොයිසා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

9. අජිත් මාන්නප්පෙරුම විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1627/’17

ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      වර්ෂ 2050 දී ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල......

ඇසූ දිනය : 2017-02-28
අමාත්‍යාංශය : විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අසන ලද්දේ : අජිත් මාන්නප්පෙරුම
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

10. හේෂාන් විතානගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1609/’17

ගරු හේෂාන් විතානගේ මහතා,— ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, ලංකා ගමනාගමන......

ඇසූ දිනය : 2017-02-27
අමාත්‍යාංශය : ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා
අසන ලද්දේ : හේෂාන් විතානගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

11. හේෂාන් විතානගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

ගරු හේෂාන් විතානගේ මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       රක්වාන මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ, පල්ලෙබැද්ද - බලංගොඩ ප්‍රධාන......

ඇසූ දිනය : 2017-02-27
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : හේෂාන් විතානගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

12. හේෂාන් විතානගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1611/’17

ගරු හේෂාන් විතානගේ මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,—

(අ)          (i)      ශ්‍රී ලංකා......

ඇසූ දිනය : 2017-02-27
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : හේෂාන් විතානගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

13. හේෂාන් විතානගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1612/’17

ගරු හේෂාන් විතානගේ මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහවැලි......

ඇසූ දිනය : 2017-02-27
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : හේෂාන් විතානගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

14. ආශු මාරසිංහ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1606/’17

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,—

(අ)         (i)       ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පද්ධතිය......

ඇසූ දිනය : 2017-02-15
අමාත්‍යාංශය : විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අසන ලද්දේ : ආශු මාරසිංහ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

15. තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1598/’17

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති  අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       “රටම එළියයි - අඳුර දුරලයි”......

ඇසූ දිනය : 2017-02-15
අමාත්‍යාංශය : විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අසන ලද්දේ : තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

16. විදුර වික්‍රමනායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

ගරු විදුර වික්‍රමනායක මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       දිවයිනේ ජනප්‍රිය පාසල්වලට, විශේෂයෙන්, ජාතික පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත්......

ඇසූ දිනය : 2017-02-13
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : විදුර වික්‍රමනායක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

17. අශෝක ප්‍රියන්ත විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1592/’17

ගරු අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක ගොවිජන සේවා......

ඇසූ දිනය : 2017-02-09
අමාත්‍යාංශය : කෘෂිකර්ම
අසන ලද්දේ : අශෝක ප්‍රියන්ත
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

18. සුනිල් හඳුන්නෙත්ති විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1588/’17

ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2016......

ඇසූ දිනය : 2017-02-08
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : සුනිල් හඳුන්නෙත්ති
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

19. කනක හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1582/’17

ගරු කනක හේරත් මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2016 මැයි මාසයේ දිවයිනට බලපෑ අයහපත් කාළගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන්......

ඇසූ දිනය : 2017-02-08
අමාත්‍යාංශය : ආපදා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : කනක හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

20. එස්. ශ්‍රීතරන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1576/’17

ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      මුලතිව්, මාන්කුලම, මල්ලාවි, මුලංකාවිල්,......

ඇසූ දිනය : 2017-02-02
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : එස්. ශ්‍රීතරන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි