ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 1630 ක් හමුවිය

1. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2677/’17

ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2018 අයවැයෙන් නාවික ක්ෂේත්‍රය, විදේශීය......

ඇසූ දිනය : 2017-11-24
අමාත්‍යාංශය : වරාය හා නාවික කටයුතු
අසන ලද්දේ : ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

2. ඉෂාක් රහුමාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2458/’17

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      1972 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද පදවිය ග්‍රාමීය රෝහල මේ වනවිට කිසිදු......

ඇසූ දිනය : 2017-09-26
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : ඉෂාක් රහුමාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

3. තාරක බාලසූරිය විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2455/17

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ශ්‍රී ලංකාවේ එක් එක් දිස්ත්‍රික්කය තුළ කටුපොල් වගා කර ඇති......

ඇසූ දිනය : 2017-09-26
අමාත්‍යාංශය : වැවිලි කර්මාන්ත
අසන ලද්දේ : තාරක බාලසූරිය
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

4. උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2435/’17

ගරු උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      දහනව වැනි ආණ්ඩුක්‍රම......

ඇසූ දිනය : 2017-09-22
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

5. ඩී. වී. චානක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2300/’17

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථීක කටයුතු  අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2015 ජනවාරි 08 දින......

ඇසූ දිනය : 2017-08-09
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : ඩී. වී. චානක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

6. සුනිල් හඳුන්නෙත්ති විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2283/’17

ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහජන කටයුත්තක් සඳහා ඉඩම් අත්කර ගැනීම යටතේ, 2017 පෙබරවාරි......

ඇසූ දිනය : 2017-08-08
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : සුනිල් හඳුන්නෙත්ති
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

7. සුනිල් හඳුන්නෙත්ති විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2284/’17

ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3(1) ශ්‍රේණියට උපාධිධාරින් බඳවා......

ඇසූ දිනය : 2017-08-08
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සුනිල් හඳුන්නෙත්ති
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

8. සුනිල් හඳුන්නෙත්ති විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2285/’17

ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       පසුගියදා සිදුවූ නායයෑමෙන් හා ගංවතුරෙන්  මාතර......

ඇසූ දිනය : 2017-08-08
අමාත්‍යාංශය : ආපදා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : සුනිල් හඳුන්නෙත්ති
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

9. ටී. රංජිත් ද සොයිසා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2281/’17

ගරු ටී. රංජිත් ද සොයිසා මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       පසුගිය වර්ෂ කිහිපය තුළ මෙරට......

ඇසූ දිනය : 2017-08-08
අමාත්‍යාංශය : නීතිය හා සාමය
අසන ලද්දේ : ටී. රංජිත් ද සොයිසා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

10. ටී. රංජිත් ද සොයිසා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2282/’17

ගරු ටී. රංජිත් ද සොයිසා මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික......

ඇසූ දිනය : 2017-08-08
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : ටී. රංජිත් ද සොයිසා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

11. එස්. ශ්‍රීතරන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2216/’17

ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2006 වර්ෂය......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : එස්. ශ්‍රීතරන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

12. එස්. ශ්‍රීතරන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2217/’17

ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා,— බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)        ......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික
අසන ලද්දේ : එස්. ශ්‍රීතරන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

13. එස්. ශ්‍රීතරන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2218/’17

ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා,— බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)        ......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික
අසන ලද්දේ : එස්. ශ්‍රීතරන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

14. ඩී. වී. චානක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2233/’17

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      හම්බන්තොට වරාය පෞද්ගලීකරණය සඳහා සමාගම් දෙ‍කකින්......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : වරාය හා නාවික කටයුතු
අසන ලද්දේ : ඩී. වී. චානක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

15. ඩී. වී. චානක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2433/’17

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       හම්බන්තොට වරාය පෞද්ගලිකරණය කිරීමේ ගිවිසුම මඟින්......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : වරාය හා නාවික කටයුතු
අසන ලද්දේ : ඩී. වී. චානක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

16. ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2224/’17

ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       1970......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

17. හේෂාන් විතානගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2227/’17

ගරු හේෂාන් විතානගේ මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය සඳහා අනුමත, ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : හේෂාන් විතානගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

18. එස්. එම්. මරික්කාර් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2214/’17

ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       කොළොන්නාව අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පිහිටි එකම  බාලිකා......

ඇසූ දිනය : 2017-08-01
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : එස්. එම්. මරික්කාර්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

19. එස්. එම්. මරික්කාර් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

22‍15/’17

ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)       කොළොන්නාව අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පිහිටි එකම මිශ්‍ර......

ඇසූ දිනය : 2017-08-01
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : එස්. එම්. මරික්කාර්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

20. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2195/’17

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      රජය සතුව තිබූ තේ වතු දීර්ඝකාලීන බදු පදනම මත......

ඇසූ දිනය : 2017-07-19
අමාත්‍යාංශය : වැවිලි කර්මාන්ත
අසන ලද්දේ : මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි