ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 ජුනි මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-06-06

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ : ගංවතුර සහ නායයෑම් හේතුවෙන් වියෝ වූ ජනතාව වෙනුවෙන් සංවේගය පළ කිරීම
‘B’ : “ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (විශේෂ විධිවිධාන)” නමැති පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය
‘C’ : ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක පිටපත ලැබී ඇති බව

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)     2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ
(ii)    2016 වර්ෂය සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ
(iii)   2016 වර්ෂය සඳහා ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ
(iv)   2016 වර්ෂය සඳහා විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ
(v)    2016 වර්ෂය සඳහා භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ
(vi)   2016 වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ
(vii)  2016 වර්ෂය සඳහා රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ
(viii) 2016 වර්ෂය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ
(ix)   2016 වර්ෂය සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ
(x)    2016 වර්ෂය සඳහා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ
(xi)   2016 වර්ෂය සඳහා මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ
(xii)  2016 වර්ෂය සඳහා අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ
(xiii) 2016 වර්ෂය සඳහා යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ
(xiv) 2016 වර්ෂය සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා


සුරාබදු ආඥාපනතේ (52 අධිකාරය වූ) 32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටතේ;

(xv)    මත්පැන් බලපත්‍ර ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016 දෙසැම්බර් 15 දිනැති අංක 1997/16 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ (අංක 992 දරන සුරාබදු නිවේදනය)
(xvi)    අරක්කු බලපත්‍ර ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016 දෙසැම්බර් 20 දිනැති අංක 1998/7 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ (අංක 994 දරන සුරාබදු නිවේදනය)

පළ කරන ලද නිවේදනය


1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 27 (1) වගන්තිය යටතේ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය සහිතව, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ;

(xvii)    ශාස්ත්‍ර පීඨය තුළ මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාදන ලදුව 2017 අප්‍රේල් 19 දිනැති අංක 2015/45 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ
(xviii)    වෛද්‍ය පීඨය තුළ විකිරණවේදී අධ්‍යයන අංශයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාදන ලදුව 2017 අප්‍රේල් 19 දිනැති අංක 2015/46 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ

පළ කරන ලද නියමය

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු සුජීව සේනසිංහ මහතා                    
(ii)   ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා                    -   පෙත්සම් පහයි
(iii)  ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා         
(iv)  ගරු රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න මහත්මිය
(v)   ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න

ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
රටේ ඇති වන ස්වාභාවික ව්‍යසනවලින් විපතට පත්වන්නන් සඳහා වන්දි ගෙවීම

 

කල් තැබීමේ යෝජනාව

“එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සැසිවාර” පිළිබඳ කල් තැබීමේ යෝජනාව ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1830 ට 2017 ජුනි මස 07 වැනි බදාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි