2017 ජුනි මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-06-09

Print

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ : අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු
‘B’ : ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පනත් කෙටුම්පතක සහතිකය සටහන් කිරීම

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)  2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහජන ‍උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ
(ii) 2014 වර්ෂය සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ

වාර්ෂික වාර්තා


(iii) 2016 වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ
(iv) 2016 වර්ෂය සඳහා මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)   ගරු වජිර අබේවර්ධන මහතා - පෙත්සම් දහයයි
(ii)  ගරු ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා
(iii) ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා - පෙත්සම් තුනයි
(iv) ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා - පෙත්සම් දෙකයි
(v)  ගරු මොහොමඩ් නවවි මහතා
(vi) ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතා - පෙත්සම් තුනයි

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

කල් තැබීමේ යෝජනාව

“රටේ ඇති වූ ගංවතුර ව්‍යසනය” පිළිබඳ කල් තැබීමේ යෝජනාව ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 2034 ට 2017 ජුනි මස 20 වැනි අඟහරුවාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.