ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2018 ජනවාරි මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-01-23

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය
‘B’ :  පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග ප්‍රතිශෝධිත කෙටුම්පත පිළිබඳ වාර්තාව සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය අවසන් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය කල්තැබීම
‘C’ :  ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවල වාර්තා පිළිබඳව

 

කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ─

  • 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XVIII කොටස;
  • 2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XXIV කොටස සහ තුන්වැනි කාණ්ඩයේ VIII කොටස;
  • 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ XXII කොටස, තුන්වැනි කාණ්ඩයේ VIII කොටස සහ නවවැනි කාණ්ඩයේ VI කොටස; සහ
  • 2016 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ V,VI,VII,VIII,IX හා X කොටස් සහ තෙවැනි කාණ්ඩයේ III, IV කොටස් සහ නවවැනි කාණ්ඩයේ II කොටස

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)     2016 වර්ෂය සඳහා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ
(ii)    2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ
(iii)   2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික විද්‍යා පදනමේ
(iv)   2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසමේ
(v)    2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ
(vi)   2013 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාවේ
(vii)  2015 වර්ෂය සඳහා පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ
(viii) 2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ

වාර්ෂික වාර්තා

(ix)    2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ
(x)    2012, 2013, 20142015 සහ 2016 වර්ෂ සඳහා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා

(xi)    ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104ආ (5) (අ) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් සාදන ලදුව, 2017 දෙසැම්බර් 04 දිනැති අංක 2048/1 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද මාධ්‍ය උපමාන
(xii)    2017 වර්ෂයේ තුන්වැනි කාර්තුව දක්වා මූල්‍ය කාර්ය සාධන වාර්තාව
(xiii)    2006 අංක 11 දරන මුදල් පනතේ 8 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනතේ 6 (2) වගන්තිය යටතේ    ටෙලිනාට්‍ය, චිත්‍රපට සහ වාණිජ වැඩසටහන් බද්ද සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින්  පනවන ලදුව, 2017 නොවැම්බර් 07 දිනැති 2044/21 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග
(xiv)    2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනතේ 6 (1) වගන්තිය යටතේ 2017.11.01 සිට 2017.12.29 දක්වා ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටතේ පරිපූරක සහාය සේවා සහ හදිසි අවශ්‍යතා වගකීම් ව්‍යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක වෙන්කිරීම් පිළිබඳ සටහන
(xv)    2015 පෙබරවාරි 01 දින සිට 2016 මාර්තු 31 දින දක්වා වූ කාලසීමාව තුළ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කොට, කරුණු විමසා බලා වාර්තා කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව
(xvi)    බරපතල වංචා, දූෂණ, රාජ්‍ය සම්පත්, වරප්‍රසාද, බලය හා අධිකාරිය අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව
(xvii)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 25අ වගන්තිය යටතේ සවුත් ඒෂියන් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ටෙක්නොලොජි ඇන්ඩ් මෙඩිසින් ලිමිටඩ් ආයතනයට ජෛව පද්ධති පිළිබඳ විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය සහ කලම්බු ඉන්ටර්නැෂනල් නෝටිකල් ඇන්ඩ් ඉංජිනියරින් කොලේජ් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් ආයතනයට සිල්ලර අලෙවිකරණ හා සන්නාමකරණය පිළිබඳ කළමනාකරණවේදී ගෞරව හා සැපයුම්දාම කළමනාකරණය පිළිබඳ කළමනාකරණවේදී ගෞරව උපාධි ප්‍රදානය කිරීමේ ආයතන වශයෙන් පිළිගනිමින් උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 නොවැම්බර් 28 දිනැති අංක 2047/26 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමයන්
(xviii)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 27(1)(ආ) වගන්තිය යටතේ සවුත් ඒෂියන් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ටෙක්නොලොජි ඇන්ඩ් මෙඩිසින් (SAITM) (ප්‍රයිවට්) ආයතනයට අදාළව උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 සැප්තැම්බර් 26 දිනැති අංක 1829/36 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් සංශෝධිත  2011 අගෝස්තු 30 දිනැති අංක 1721/19 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය සංශෝධනය කරමින් 2017 දෙසැම්බර් 12 දිනැති අංක 2049/15 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය
(xix)    1971 අංක 52 දරන වෙළඳ නැව් පනතේ 44 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනතේ 321 වගන්තිය යටතේ 2017 වෙළඳ නැව් (කුඩා වාණිජ යාත්‍රා) නියෝග සම්බන්ධයෙන් වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 මැයි 04 දිනැති 2017/31 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග
(xx)    2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනතේ 118 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 142 වගන්තිය යටතේ 2016 අංක 2 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරි (මිල ඉහළ සීමා) නියෝග සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 දෙසැම්බර් 14 දිනැති අංක 2049/31 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග
(xxi)    1979 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනතේ 14 වගන්තිය යටතේ සෙස් බදු සම්බන්ධයෙන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 නොවැම්බර් 27 දිනැති අංක 2047/2 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝගය

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

තිරසර සංවර්ධන සහ පරිසර හා ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු ජේ. සී. අලවතුවල මහතා                -        පෙත්සම් දෙකයි
(ii)   ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා                  
(iii)  ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා      -        පෙත්සම් දහසයයි
(iv)  ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා            
(v)   ගරු ප්‍රසන්න රණවීර මහතා                   
(vi)  ගරු විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා        
           
(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න

ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතැම් මූල්‍ය ආයතනයන්හි අර්බුදකාරී තත්වය

 

පනත් කෙටුම්පත් පිළිගැන්වීම

ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් පහත සඳහන් පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලදී -
(i)    බුද්ධිමය දේපළ (සංශෝධන) - 2003 අංක 36 දරන බුද්ධිමය දේපළ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා
(ii)   භාර (සංශෝධන) - (87 වන අධිකාරය වූ) භාර ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා

 

පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්ගේ පනත් කෙටුම්පත්

(i)    “ශ්‍රී නාථ අහස්ථාන ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ භාවනා මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සාධන සමිතිය (සංස්ථාගත කිරීමේ)”
නමැති පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාට අවසර දෙන ලදී.

(ii)    “නිමල් රූපසිංහ මිත්‍රත්ව පදනම (සංස්ථාගත කිරීමේ)”
නමැති පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතාට අවසර දෙන ලදී.

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 47(5) යටතේ පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා ඉහත (i) සහ (ii) පනත් කෙටුම්පත් පිළිවෙළින් බුද්ධශාසන අමාත්‍යතුමා වෙත සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා වෙත යොමු කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1356 ට 2018 ජනවාරි මස 24 වැනි බදාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි