ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2018 මාර්තු මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-03-06

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සම්වල පිටපත් ලැබී ඇති බව
‘B’ :  ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීම

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ වාර්ෂික වාර්තා සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන
(ii)   2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ජාතික තරුණ සේවා සභා‍වේ වාර්ෂික වාර්තා
(iii)  2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව
(iv)  2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව
(v)   2015 වර්ෂය සඳහා තැනැත්තන්, දේපළ සහ කර්මාන්ත පුනරුත්ථාපන අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් ප්‍රකාශය
(vi)  2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව

(vii)  2015 වර්ෂය සඳහා හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව

(viii) 2017 අංක 17 දරන පනතින් සංශෝධිත 1988 අංක 2 දරන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනතේ 3අ.(11) වගන්තිය ප්‍රකාරව සීමා නිර්ණය කමිටුව විසින් අමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද එකී කමිටුවේ වාර්තාව

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

(i)    සෞඛ්‍ය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.
(ii)    ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)     ගරු පී. හැරිසන් මහතා                  
(ii)    ගරු වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා                       
(iii)   ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා               -           පෙත්සම් දෙකයි
(iv)   ගරු එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතා                   
(v)    ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා
(vi)   ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා
(vii)  ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා        -           පෙත්සම් තුනයි
(viii) ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා
(ix)   ගරු (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මහතා

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න

(i)    ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
උතුරු පළාතේ රැකියා විරහිත ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට ඉංග්‍රීසි ගුරු පත්වීම් ලබාදීම

(ii)    ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආගමික ස්ථානවලට හා අනෙකුත් දේපලවලට හානි කිරීම

 

පනත් කෙටුම්පත් පිළිගැන්වීම

1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ

“අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන)”

නමැති පනත් කෙටුම්පත ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

 

කල් තැබීමේ යෝජනාව

“රටේ ඇති වන ජාතිවාදී ගැටුම්” පිළිබඳ කල් තැබීමේ යෝජනාව ගරු අනුර දිසානායක මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1840 ට 2018 මාර්තු මස 7 වැනි බදාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි