ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2018 මාර්තු මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-03-08

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීම

 

කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

ශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ  104ආ (3) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව 2017.07.01 දින සිට 2017.09.30 දින දක්වා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු වජිර අබේවර්ධන මහතා                    
(ii)   ගරු සිසිර කුමාර අබේසේකර මහතා         
         
(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

පහත සඳහන් විෂයන් (අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 1 සිට 3 වශයෙන් සඳහන් වන) සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී -

(i)    සුරාබදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - සංශෝධන සහිතව
(ii)   මුදල් පනත යටතේ නියෝග
(iii)  සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ නිවේදනය

 

සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව

“උතුරු පළාතේ සමූපකාර සංගම් අලෙවිසැල් විවෘතව තබන වේලාවන්” පිළිබඳ සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය  1723 ට 2018 මාර්තු මස 9 වැනි සිකුරාදා පැය 1030 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි