ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ කටයුතු

2018 මැයි මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-24
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-23
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-11
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-10
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   ආණ්ඩු...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-08
අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින්...  තව දුරටත්
2018 අප්‍රේල් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-04-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 අප්‍රේල් මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-04-05
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 අප්‍රේල් මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-04-04
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 අප්‍රේල් මස 03 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-04-03
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මාර්තු මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-03-23
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මාර්තු මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-03-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මාර්තු මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-03-21
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මාර්තු මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-03-20
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි