ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

කල් තැබීමේ යෝජනා

හැඳින්වීම

 

පාර්ලි‌මේන්තුව කල් තැබීම යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 15 අනුව, පාර්ලි‌මේන්තුව සිරිත් පරිදි ඊළඟ දිනය තෙක් කල් තැබීමයි. එ‌සේ රැස්වීම් වාරය කල් තබනු ලබන අවස්ථා‌වේ මන්ත්‍රීවරයකු විසින් මතුකරනු ලබන කරුණු කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනා නමින් හඳුන්වනු ලබයි.

 

මෙය ‌පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරුන් විසින් හදිසි ‌පොදු වැදගත්කමකින් යුත් නිශ්චිත කරුණක් පිළිබඳව කෙටි දැනුම් දීමකින් පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ අවධානය ‌යොමු කරවන ක්‍රමයකි.

 

 

කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනා වර්ග

 

අ. පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නි‌‌යෝග 19 යට‌තේ වන හදිසි පොදු වැදගත්කමකින් යුක්ත කාරණා සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වූ කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනා.
ආ. සෑම දිනකම පැයක් ‌වෙන්කර දී ඇති "කල් තැබී‌මේ කාල‌යේදී" ඉදිරිපත් කළ හැකි කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනා.
ඇ. පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා‌වේ එකඟත්වය පරිදි ඉදිරිපත් කළ ‌හැකි ‌කල් තැබීමේ යෝජනා.

 

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නි‌යෝග 19 යට‌තේ වූ කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනාවකට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග‍ය

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නි‌යෝග 19 යට‌තේ වූ කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට බලා‌පො‌රොත්තු වන මන්ත්‍රීවරුන් ඒ බව කථානායකවරයාට ලිඛිතව දැනුම් දී එකඟත්වය ලබාගෙන අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවේ අවසරය ලබා ඇත්නම් යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ හැකිය. එහෙත් පාර්ලිමේන්තුවේ අවසරය ලබා ‌නො‌දෙන ලදුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් 20 දෙ‌නෙකුට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක් එම මන්ත්‍රීවරයාගේ ඉල්ලීමට නැගී සිට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ නම් ද යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ හැකිය. අවසර ‌දෙන ලද ‌හෝ එ‌සේ අනුග්‍රහය දක්වන ලද ‌යෝජනාවකට අදාළ විවාදය පිළිබඳව අ.භා. 5.30 ට පාර්ලිමේන්තුව විසින් ක්‍රියා කරනු ලැබේ.

කථානායකවරයා විසින් යම් යෝජනාවක්, ප්‍රති‌ක්‌ෂේප කළහොත් හෝ රීති විරෝධී යැයි අදහස් කර ඇති  අවස්ථාවක ‌වුවත් අදාළ මන්ත්‍රීවරයාට ‌යෝජනාව හෝ අනුමත කරනු ලැබූ ඉන් කොටසක් කියවීමට අවසර දී පසුව, ප්‍රති‌ක්‌ෂේප හෝ රීති විරෝධී යැයි අදහස් කිරීමට ‌හේතු වූ කරුණු සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

මෑතක දී එක් වූ නව වර්ධනයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, සිය ‌යෝජනා කල් තැබී‌මේ විවාද සඳහා ඉදිරිපත් කිරී‌මේදී ඒවා අදාළ පක්ෂ නි‌යෝජිතයන් මඟින් පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර අවසරය ගනු ලබයි. කාරක සභාව විසින් එය පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව විවාදය සඳහා දිනයක් නියම ‌කර ගනු ලබයි. ඉන්පසු ඉහත පළමු ඡේදයේ සඳහන් ක්‍රියාමාර්ගය අනුගමනයෙන් තොරව යෝජනාව සාකච්ඡාවට ‌ගත හැකිය. ‌කෙ‌සේ වුවත් එක් දිනයකදී එක් ‌යෝජනාවක් පමණක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018-04-23

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි