තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසිය

දිනය : 2017-03-24

Print

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ  2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව සියලුම ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දැනුවත් කිරීමේ සැසියක් 2017.03.22 දින ගරු අග්‍රාමාත්‍ය, රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා කාමර අංක 01 හි දී පැවැත්විය. ගරු නියෝජ්‍ය කථානායක, තිලංග සුමතිපාල මහතා මෙම සැසියේ අරමුණ පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන ලද අතර ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා රට ගමන් කළ යුතු ආකාරය හා එහි ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව ප්‍රකාශ  කරන ලදී.

 

තවද ගරු කථානායක,  කරු ජයසූරිය මහතා ද  තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී ගරු අමාත්‍ය, ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා ද තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ  2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ වැදගත්කම පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් ද කරන ලදී.