இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஹன்சாட்கள் 
2018 ஜூன் 19ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஜூன் 08ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஜூன் 06ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஜூன் 05ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மே 25ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மே 24ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மே 23ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மே 22ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மே 11ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மே 10ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மே 09ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மே 08ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஏப்ரல் 06ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஏப்ரல் 05ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஏப்ரல் 04ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஏப்ரல் 03ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மார்ச் 23ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மார்ச் 22ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மார்ச் 21ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 மார்ச் 20ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom