இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை 
2017.12.11 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.12.08 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.12.07 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.12.06 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.12.05 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.12.04 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.30 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.29 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.28 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.27 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.25 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.24 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.23 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.22 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.21 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.20 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.18 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.17 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.16 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை
2017.11.15 திகதிய பாராளுமன்ற கூட்ட அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom