இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஒழுங்குப் பத்திரங்கள் 
2017 டிசம்பர் 11 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 டிசம்பர் 09 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 டிசம்பர் 08 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 டிசம்பர் 07 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 டிசம்பர் 06 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 டிசம்பர் 05 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 டிசம்பர் 04 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 30 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 29 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 28 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 27 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 25 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 24 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 23 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 22 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 21 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 20 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 18 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 17 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்
2017 நவம்பர் 16 ஆம் திகதியிலான ஒழுங்குப் பத்திரம்


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom