இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி தலைப்பு
2018-06-21 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான மாத்தறை மாவட்ட செயலகத்தின் செயற்திறன் அறிக்கையும், கணக்கும்
2018-06-21 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய பௌதீக திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் பெறுபேற்று அறிக்கை
2018-06-21 2016/2017 ஆம் ஆண்டுக்கான வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை பொஸ்பேட் நிறுவனத்தின் ஆண்டு அறிக்கை
2018-06-21 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-06-21 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான காணி உபயோகக் கொள்கைத் திட்டமிடல் திணைக்களத்தின் செயற்திறன் அறிக்கை
2018-06-21 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான காணி உரித்து நிர்ணயத் திணைக்களத்தின் செயல் இலக்கு அறிக்கை
2018-06-20 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் செயலாற்றுகை அறிக்கையும் ஆண்டுக் கணக்குகளும்
2018-06-20 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-06-20 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான மட்டக்களப்பு மாவட்டச் செயலகத்தின் வருடாந்த செயல்நிறைவேற்று மற்றும் கணக்கு அறிக்கை
2018-06-20 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை விவசாய ஆராய்ச்சிக் கொள்கைக்கான சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-06-19 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான தொகை மதிப்பு புள்ளிவிபரத் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-06-19 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய வரவு செலவுத்திட்டத் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-06-19 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய பயிலுநர் கைத்தொழிற் பயிற்சி அதிகாரசபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-06-19 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான கேகாலை மாவட்டச் செயலகத்தின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கையும் கணக்குகளும்
2018-06-19 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான வவுனியா மாவட்டச் செயலகத்தின் வருடாந்த செயல்திறன் மதிப்பீட்டு அறிக்கையும் கணக்குகளும்
2018-06-19 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான உள்ளக அலுவல்கள், வடமேல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-06-19 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரையறுக்கப்பட்ட மில்கோ (தனி) நிறுவனத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-06-19 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய கால்நடை அபிவிருத்தி சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-06-19 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் சாதனைகள் அறிக்கை
2018-06-19 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான தொல்லியல் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom