இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி தலைப்பு
2018-10-26 2015 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபையின் ஆண்டறிக்கை
2018-10-26 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை - ஜேர்மன் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிறுவகத்தின் ஆண்டறிக்கை
2018-10-26 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களத்தின் செயலாற்று அறிக்கைகளும் ஆண்டுக் கணக்குகளும்
2018-10-26 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான ஓய்வூதியத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்கை மற்றும் கணக்குகள்
2018-10-26 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாற்றுகை அறிக்கையும் ஆண்டிற்குரிய கணக்குகளும்
2018-10-25 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமை திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-10-25 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான நீதிச் சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-10-25 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை ஒத்தியல்பு மதிப்பீட்டிற்கான தராதர அங்கீகார சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-10-25 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான அபிவிருத்தி பணிகள் அமைச்சின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-10-25 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய தொழிற் கற்கைகள் நிறுவகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-10-12 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான கரும்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ஆண்டறிக்கை
2018-10-12 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான சட்ட வரைஞர் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-10-11 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரையறுக்கப்பட்ட சிலாபம் பெருந்தோட்ட கம்பனியின் ஆண்டறிக்கை
2018-10-11 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான சமுதாயஞ்சார் சீர்திருத்தத் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-10-11 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான சமுதாயஞ்சார் சீர்திருத்தத் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-10-11 2015 ஆம் இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப முகவர் அமைப்பின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-10-11 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்று அறிக்கை
2018-10-10 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்கை
2018-10-10 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கைச் சுங்கத்தின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2018-10-10 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom