இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பாராளுமன்ற வினாக்கள்
பாராளுமன்ற விடயங்கள் சம்பந்தமாகக் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள், அவற்றிற்கு அமைச்சர்கள் அளித்த பதில்கள் என்பன தொடர்பாகத் தேடுவதற்கு, ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கட்டங்களை நிரப்புங்கள்.


பெறப்பட்ட பெறுபேறுகள் 317

1. இந்திக அநுருத்த ஹேரத் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2496/ '17

கௌரவ இந்திக்க அனுருத்த ஹேரத்,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) இந்த ஆண்டின் முதல் போகத்தில் மேல் மாகாணத்தில் பயிரிடப்பட்ட மொத்த வயற் காணிகளின் பரப்பளவு......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-10-13
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : இந்திக அநுருத்த ஹேரத்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

2. இஷாக் ரஹுமான் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2464/ '17

கௌரவ இஷாக் ரஹுமான்,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) அநுராதபுரம் வலயக் கல்வி அலுவலகத்திற்குரிய, இல. 309, கம்பிரிஸ்வெவ கிராம அலுவலர் பிரிவு, துலானே, அ/மனாருல் உலும் மகா......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-26
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : இஷாக் ரஹுமான்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

3. வாசுதேவ நாணாயக்கார அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2436/ '17

கௌரவ வாசுதேவ நாணாயக்கார,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) கடந்த நாட்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் வசிக்கும் மாணவ மாணவிகள் க.பொ.த.......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-22
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : வாசுதேவ நாணாயக்கார
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

4. துஷார இந்துனில் அமரசேன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2399/ '17

கௌரவ துஷார இந்துனில் அமரசேன,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) நிலவுகின்ற வரட்சி காரணமாக கமத்தொழில் மற்றும் கமநலக் காப்புறுதிச் சபையினால் இழப்பீடு வழங்கப்பட்ட......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-13
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : துஷார இந்துனில் அமரசேன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

5. துஷார இந்துனில் அமரசேன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2402/ '17

கௌரவ துஷார இந்துனில் அமரசேன,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இற்றைவரை பயிர்ச்செய்கையின்போது விவசாய இரசாயனப் பொருட்களை கவனயீனமாகப்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-09-13
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : துஷார இந்துனில் அமரசேன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

6. ரீ. ரஞ்ஜித் த சொய்சா அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2340/ '17

கௌரவ ரீ. ரஞ்ஜித் த சொய்சா,— கமத்தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை உரக் கம்பனியின் தற்போதைய தலைவரின் பெயர் யாதென்பதையும்;

(ii) அந்தப்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-30
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : ரீ. ரஞ்ஜித் த சொய்சா
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

7. ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2322/ '17

கௌரவ (திருமதி) ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன,— கமத் தொழில் அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்டு கமத்தொழில் அமைச்சின் மாத்தளை கமநல அபிவிருத்தி ஆணையாளர் அலுவலகத்தினால்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-29
அமைச்சு : கமத்தொழில்
கேட்டவர் : ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

8. சுனில் ஹந்துன்னெத்தி அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2284/ '17

கௌரவ சுனில் ஹந்துன்னெத்தி,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண்டில், இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3(1) தரத்திற்கு பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக பரீட்சை......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-08
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : சுனில் ஹந்துன்னெத்தி
அரசியற் கட்சி : மக்கள் விடுதலை முன்னணி

9. ஹேஷான் விதானகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2291/ '17

கெளரவ ஹேஷான் விதானகே,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தொல்பொருளியல் பெறுமதி வாய்ந்த இடங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு;

(ii) அந்த......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-08
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ஹேஷான் விதானகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

10. ஹேஷான் விதானகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2293/ '17

கௌரவ ஹேஷான் விதானகே,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) சப்ரகமுவ மாகாணத்தின் கீழ் நிருவகிக்கப்படும் இரத்தினபுரி மாவட்டத்திலுள்ள பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை யாது......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-08
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ஹேஷான் விதானகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

11. பிமல் ரத்நாயக்க அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2234/ '17

கௌரவ பிமல் ரத்நாயக்க,— கடற்றொழில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) கடற்றொழில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சரின் பிரத்தியேக......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-03
அமைச்சு : கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள்
கேட்டவர் : பிமல் ரத்நாயக்க
அரசியற் கட்சி : மக்கள் விடுதலை முன்னணி

12. அசோக்க பிரியந்த அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2228/ '17

கௌரவ அசோக்க பிரியந்த,— கடற்றொழில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) தற்போதைய நல்லாட்சி அரசு ஆட்சிக்கு வந்த நாள் தொடக்கம் இதுவரை......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-03
அமைச்சு : கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள்
கேட்டவர் : அசோக்க பிரியந்த
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

13. ஹேஷான் விதானகே அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2227/'17

கௌரவ ஹேஷான் விதானகே,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) இரத்தினபுரி மாவட்டத்திற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள, இலங்கை கல்வி நிர்வாகச் சேவையின், இலங்கை பாடசாலை அதிபர்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-03
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : ஹேஷான் விதானகே
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

14. எஸ்.எம். மரிக்கார் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2214/ '17

கெளரவ எஸ்.எம். மரிக்கார்,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) கொலன்னாவ கல்விக் கோட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரேயொரு மகளிர் தேசிய பாடசாலை, கொலன்னாவ மகளிர் கல்லூரியாகும்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-01
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : எஸ்.எம். மரிக்கார்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

15. எஸ்.எம். மரிக்கார் அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2215/ '17

கெளரவ எஸ்.எம். மரிக்கார்,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) கொலன்னாவ கல்விக் கோட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரேயொரு கலவன் தேசிய பாடசாலை, குடா புத்கமுவ ராஜசிங்க......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-08-01
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : எஸ்.எம். மரிக்கார்
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

16. டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2205/ '17

கௌரவ டக்ளஸ் தேவானந்தா,— கடற்றொழில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மூவாயிரத்து நாநூறுக்கும் அதிகமான......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-07-25
அமைச்சு : கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள்
கேட்டவர் : டக்ளஸ் தேவானந்தா
அரசியற் கட்சி : ஈழ மக்கள் ஜனநாயக் கட்சி

17. பிரசன்ன ரணதுங்க அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2187/ '17

கெளரவ பிரசன்ன ரணதுங்க,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) ஆசிரியர்களுக்கு புதிய அறிவினை ஊட்டுவதற்கு ஆசிரியர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ஏதுவாக அமையுமென்பதை......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-07-13
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : பிரசன்ன ரணதுங்க
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

18. பிரசன்ன ரணதுங்க அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2188/ '17

கௌரவ பிரசன்ன ரணதுங்க,— கல்வி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண்டு மினுவங்கொட கல்விக் கோட்டத்திலுள்ள பாடசாலைகளில் புதிய கட்டிடங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக நிதி......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-07-13
அமைச்சு : கல்வி
கேட்டவர் : பிரசன்ன ரணதுங்க
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி

19. அசோக்க பிரியந்த அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2141/ '17

கௌரவ அசோக்க பிரியந்த,— கடற்றொழில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) புத்தளம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நங்கூரத் தளங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும்......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-07-06
அமைச்சு : கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள்
கேட்டவர் : அசோக்க பிரியந்த
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

20. அசோக்க பிரியந்த அவர்களினால் கேட்கப்பட்ட வினா

2143/ '17

கௌரவ அசோக்க பிரியந்த,— கடற்றொழில் மற்றும் நீரக வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சரைக் கேட்பதற்கு,—

(அ) (i) இலங்கையில் நன்னீர் நீரின வளர்ப்புக்கு பொருத்தமான இடங்களை......

கேட்கப்பட்ட திகதி : 2017-07-06
அமைச்சு : கடற்றொழில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள்
கேட்டவர் : அசோக்க பிரியந்த
அரசியற் கட்சி : ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom