இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சபை அலுவல்கள்

2017 ஒக்டோபர் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-10-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஒக்டோபர் 03ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-10-03
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 செப்டெம்பர் 26ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-09-26
கௌரவ திலங்க சுமதிபால  மேலும் வாசிக்க
2017 செப்டெம்பர் 22ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-09-22
சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய தலைமை...  மேலும் வாசிக்க
2017 செப்டெம்பர் 21ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-09-21
சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய தலைமை...  மேலும் வாசிக்க
2017 செப்டெம்பர் 20ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-09-20
சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய அவர்கள் தலைமை...  மேலும் வாசிக்க
2017 செப்டெம்பர் 19ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-09-19
சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 செப்டெம்பர் 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-09-08
கௌரவ செல்வம் அடைக்கலநாதன்  மேலும் வாசிக்க
2017 செப்டெம்பர் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-09-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 செப்டெம்பர் 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-09-06
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 25ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-25
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 24ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-24
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-23
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 22ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-22
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 11ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-11
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom