இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய நாடுகள் 2030 நிகழச்சிநிரல் மீதான பாராளுமன்றத்தின் தெரிகுழுவின் நான்காவது கூட்டம்

திகதி : 2017-05-25

நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய நாடுகள் 2030 நிகழச்சிநிரல் மீதான பாராளுமன்ற தெரிகுழுவின் நான்காவது கூட்டம் 2017 மே 24, புதன்கிழமை பாராளுமன்ற கட்டிடத்தொகுதியிலுள்ள குழு அறை இல. 01 இல் இடம்பெற்றது.

 

குழுவின் முன்னேற்றப் பாதை குறித்து இக்குழுவின் தவிசாளர் கௌரவ திலங்க சுமதிபால அவர்கள் விவரித்தார்.

 

குழு உறுப்பினர்களான கௌரவ நிரோஷன் பெரேரா, கௌரவ (திருமதி) சுமேதா ஜீ. ஜயசேன, கௌரவ பிமல் ரத்நாயக்க, கௌரவ (டாக்டர்) ரமேஷ் பதிரண, கௌரவ ஈ. சரவணபவன் மற்றும் கௌரவ (திருமதி) ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

 

1

1

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom