இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

அடுத்துள்ள சபை அலுவல்கள்

2018 ஒக்டோபர் 26ஆம் திகதிய திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2018-10-26
2018  மேலும் வாசிக்க
ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-10-12
2018  மேலும் வாசிக்க
2018 ஒக்டோபர் 11 மற்றும் 12ஆம் திகதிகளில் திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2018-10-11
2018  மேலும் வாசிக்க
ஒக்டோபர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-09-26
2018  மேலும் வாசிக்க
செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-09-10
2018  மேலும் வாசிக்க
2018 செப்டெம்பர் 07ஆம் திகதிய திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2018-09-06
2018  மேலும் வாசிக்க
செப்டெம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-08-29
2018  மேலும் வாசிக்க
ஆகஸ்ட் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-08-14
2018  மேலும் வாசிக்க
2018 ஆகஸ்ட் 09ஆம் திகதிய திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2018-08-09
2018  மேலும் வாசிக்க
ஆகஸ்ட் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-07-23
2018  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜூலை 20ஆம் திகதிய திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2018-07-19
2018  மேலும் வாசிக்க
ஜூலை மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-07-10
2018  மேலும் வாசிக்க
ஜூலை மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-06-26
2018  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜூன் 20 மற்றும் 21ஆம் திகதிகளில் திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2018-06-20
2018  மேலும் வாசிக்க
ஜூன் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-06-11
2018  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom