இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஏப்ரல் 28 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு

திகதி : 2017-04-27

2017, ஏப்ரல் 26ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுவானது 2017 ஏப்ரல் 28ஆந் திகதியன்று பின்வரும் விடயத்தை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்வதற்கு இணங்கியது :

 

2017 ஏப்ரல் 28 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 09.30 - பி.ப. 06.30 மீதொடமுல்ல அவல நிகழ்வு தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் (இதஅக)
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom