இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஜனவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2018-01-03

2017, டிசம்பர் 07 மற்றும் 2018, ஜனவரி 09 ஆம் திகதிகளில் கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2018 ஜனவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

2018 ஜனவரி 23 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 (i) பாராளுமன்றத்தின் திருத்தப்பட்ட வரைவு நிலையியற் கட்டளைகள் தொடர்பான அறிக்கை - பரிசீலனை
(இவ்விடயம் 2017.12.07 ஆம் திகதிய 230ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 23ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
(ii) பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவை இறுதி வரைவு - அங்கீகரிப்பதற்கு
(இவ்ஆவணத்தின் இறுதி வரைவு 2017.11.07 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது)
 

2018 ஜனவரி 24 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 04.00 கடற்றொழில் (வெளிநாட்டு மீன்பிடி வள்ளங்களை ஒழுங்குபடுத்தல்) (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2017.12.11 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட 8ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் 4ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 04.00 - பி.ப. 06.30 இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பினது 104ஆ(5)(அ) என்னும் உறுப்புரையின் கீழ் தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் ஆக்கப்பட்ட ஊடக வழிகாட்டு நெறிகள்
(2017.12.04 ஆம் திகதிய 2048/1ஆம் இலக்க இவ்அதிவிசேட வர்த்தமானியானது 2018.01.23 அன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை(இதஅக)
 

2018 ஜனவரி 25 வியாழக்கிழமை

பாராளுமன்ற அமர்வு இல்லை
 

2018 ஜனவரி 26 வெள்ளிக்கிழமை

பாராளுமன்ற அமர்வு இல்லை
 

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom