இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

அடுத்துள்ள சபை அலுவல்கள்

ஜனவரி முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான அலுவல்கள் 2013-12-24
2013  மேலும் வாசிக்க
நவம்பர் முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான அலுவல்கள் 2013-10-25
2013  மேலும் வாசிக்க
அக்டோபர் இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான அலுவல்கள் - திருத்தப்பட்டவாறு 2013-10-22
2013  மேலும் வாசிக்க
அக்டோபர் இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான அலுவல்கள் 2013-10-11
2013  மேலும் வாசிக்க
அக்டோபர் முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான அலுவல்கள் 2013-10-04
2013  மேலும் வாசிக்க
செப்டெம்பர் இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான அலுவல்கள் 2013-09-16
2013  மேலும் வாசிக்க
செப்டெம்பர் முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான அலுவல்கள் 2013-08-26
2013  மேலும் வாசிக்க
ஆகஸ்ட் இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான அலுவல்கள் 2013-08-12
2013  மேலும் வாசிக்க
ஆகஸ்ட் முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான அலுவல்கள் 2013-07-26
2013  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2013-07-12
2013  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2013-06-21
2013  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2013-06-10
2013  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2013-05-23
2013  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2013-05-13
2013  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2013-05-03
2013  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom