இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

அடுத்துள்ள சபை அலுவல்கள்

அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2012-05-25
2012  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2012-05-11
2012  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2012-05-04
2012  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2012-03-30
2012  மேலும் வாசிக்க
மார்ச் 30ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு 2012-03-21
2012  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2012-03-12
2012  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2012-02-27
2012  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2012-02-14
2012  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2012-01-23
2012  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2011-12-28
2011  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் - திருத்தப்பட்டது 2011-11-03
2011 நவம்பர் 01ஆந் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய...  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2011-10-24
2011  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2011-10-07
2011  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2011-09-23
2011  மேலும் வாசிக்க
அடுத்த அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2011-09-09
2011  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom