இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

அடுத்துள்ள சபை அலுவல்கள்

நவம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-11-02
2017  மேலும் வாசிக்க
ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-10-12
2017  மேலும் வாசிக்க
ஒக்டோபர் 09 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு 2017-10-06
2017  மேலும் வாசிக்க
ஒக்டோபர் 03ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற விசேட அமர்வு 2017-09-28
2017  மேலும் வாசிக்க
செப்டெம்பர் 26 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு 2017-09-22
2017  மேலும் வாசிக்க
செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-09-12
2017  மேலும் வாசிக்க
செப்டெம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-08-29
2017  மேலும் வாசிக்க
ஆகஸ்ட் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-08-15
2017  மேலும் வாசிக்க
ஆகஸ்ட் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-07-31
2017  மேலும் வாசிக்க
ஆகஸ்ட் 04 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு 2017-07-31
2017  மேலும் வாசிக்க
ஜூலை மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-07-10
2017  மேலும் வாசிக்க
ஜூலை மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-06-28
2017  மேலும் வாசிக்க
ஜூன் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-06-13
2017  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூன் 07 மற்றும் 09ஆம் திகதிகளில் திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2017-06-06
2017  மேலும் வாசிக்க
ஜூன் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-05-29
2017  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom