இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

அடுத்துள்ள சபை அலுவல்கள்

ஏப்ரல் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-03-26
2018  மேலும் வாசிக்க
மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2018-03-20
2018  மேலும் வாசிக்க
மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-03-13
2018  மேலும் வாசிக்க
மார்ச் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-02-26
2018  மேலும் வாசிக்க
பெப்ரவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2018-02-20
2018  மேலும் வாசிக்க
பெப்ரவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-02-07
2018  மேலும் வாசிக்க
ஜனவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான திருத்தப்பட்ட சபை அலுவல்கள் 2018-01-23
2018  மேலும் வாசிக்க
ஜனவரி மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2018-01-03
2017  மேலும் வாசிக்க
டிசம்பர் 11ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு 2017-12-09
2017  மேலும் வாசிக்க
நவம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-11-02
2017  மேலும் வாசிக்க
ஒக்டோபர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-10-12
2017  மேலும் வாசிக்க
ஒக்டோபர் 09 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு 2017-10-06
2017  மேலும் வாசிக்க
ஒக்டோபர் 03ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற விசேட அமர்வு 2017-09-28
2017  மேலும் வாசிக்க
செப்டெம்பர் 26 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற அமர்வு 2017-09-22
2017  மேலும் வாசிக்க
செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள் 2017-09-12
2017  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom